Pedagogisch Medewerker Kinderopvang niveau 3 in 12 maanden

Je begeleidt kinderen bij hun opvoeding en ontwikkeling. Je creëert een veilige, vertrouwde omgeving. Je zorgt voor een  balans tussen rust en structuur en uitdaging/activiteiten en (vrij) spel. Je maakt voortdurend gebruik van taal om de taal- en denkontwikkeling van kinderen te stimuleren.

De eerstvolgende opleidingen starten in de week van 4 maart 2019. Ook is het mogelijk in de week van 16 september 2019 te starten. Meld je nu aan voor een intake gesprek.

Kies je voor PROFIT Opleidingen dan kies je voor praktijkgericht het vak leren, dan kies je voor persoonlijke ontwikkeling, dan kies je voor klassikaal onderwijs, dan kies je voor samen met studenten van de andere agogische opleidingen studeren en dus voor breder opleiden.

Kies je voor PROFIT Opleidingen dan kies je voor les en begeleiding met een voortdurende koppeling van praktijkervaringen aan lesstof en aan je eigen levenservaring.

Kies je voor PROFIT Opleidingen dan kies je voor docenten die het werk zelf hebben gedaan en dus een voorbeeld kunnen zijn.

De opleiding bestaat uit 3 delen: een basisdeel, een profieldeel en een keuzedeel. Het basisdeel bestaat uit beroepsspecifieke kerntaken en werkprocessen en generieke onderdelen Nederlandse taal, Rekenen en Loopbaan en burgerschap. Het profieldeel bestaat uit kerntaken en werkprocessen van de gekozen opleiding.

Er zijn 3 kerntaken die je aan het eind van de opleiding dient te beheersen:

• Begeleiden van kinderen bij hun ontwikkeling
• Werken aan kwaliteit en deskundigheid
• Opvoeden en ontwikkelen van het kind/de kinderen in de kinderopvang

Hoe leer jij tijdens de opleiding deze kerntaken? In de eerste plaats leer je duaal, wat betekent dat je vanaf het begin van de opleiding theorie en praktijk combineert. Hiermee heb je een voortdurende verbinding van je praktijkervaringen met de theorie en andersom. De opleiding bestaat uit 3 fasen, het examen vindt plaats in fase 3. De opleiding is opgebouwd uit een aantal korte modules die afgerond worden met een toetsing.

De opleiding is klassikaal wat een cruciale borging is voor het leren van docenten maar ook van je medestudenten. Tijdens de eerste fase kun je je keuze voor het niveau en de opleiding van Pedagogisch medewerker kinderopvang wijzigen. Het is mogelijk om over te stappen naar de andere opleidingen van Pedagogisch Werk en Maatschappelijke zorg.

Je werkt binnen een (integraal) kindercentrum waar diensten als kinderopvang, buitenschoolse opvang en/of peuterspeelzaalwerk worden aangeboden.

Je werkt samen met collega’s in een team. Je stemt je werk af met het team en je voert zelfstandig onder regie van een leidinggevende je werkzaamheden uit. Je bent verantwoordelijk voor je eigen werk en de eindverantwoordelijkheid ligt bij de leidinggevende.

 

 

De toelating
Deze opleiding is bestemd voor volwassenen vanaf 20 jaar. Uitzondering op deze leeftijd is in een enkele situatie mogelijk. De leeftijd van de studenten ligt tussen de 20 en 60 jaar. Niet je vooropleiding maar je levens- en werkervaring zijn vooral bepalend voor toelating tot de opleiding. Wat jij in je leven gedaan hebt, wordt als waardevol gezien en als bruikbare aanvulling op de opleiding. Tijdens je intakegesprek wordt gekeken naar je motivatie en persoonlijkheid en wordt getoetst of je een MBO-eindniveau aankunt.

De opleiding doet een beroep op eigen initiatief en eigen verantwoordelijkheid en is niet schools. Van studenten wordt verwacht dat zij een open leerhouding hebben naar medestudenten. De verkorte opleiding is een intensieve opleiding. Het is van belang dat je privé, stage/werk en opleiding adequaat georganiseerd hebt. Met de opleiding, stage/werk en je huiswerk gaan wij uit van een inspanning van 40 uren per week.

Beroepspraktijkvorming
Naast de lessen leer je tijdens de volledige opleidingsduur in de praktijk de zogenaamde beroepspraktijkvorming. Het aantal uren stage is afhankelijk van de keuze of je de opleiding volgt via beroepsopleidende leerweg (BOL) of via de beroepsbegeleidende leerweg (BBL). De stagetijd in de BOL variant bedraagt 12 uren per week en in de BBL variant 16 uren per week. De BOL variant wordt een voltijdsopleiding genoemd en geeft recht op studiefinanciering.

Het is belangrijk dat de stage-instelling door SBB wordt erkend als stage/leerbedrijf.  Je eerste praktijkperiode (fase 1) moet minimaal een half jaar bedragen. Ook de doelgroep waarvoor je kiest is jouw keuze. Het is mogelijk direct na fase 1 over te stappen naar een andere stage-instelling, hier blijf je dan tot het einde van de opleiding. Uiteraard kun je er ook voor kiezen de hele opleiding stage te lopen bij dezelfde instelling. Tijdens de praktijkperiode is het aan je stage begeleider van je praktijkinstelling jou het vak te leren en je te begeleiden. Daarnaast word je begeleid door een docent van ons instituut.

Stageplaats vinden
PROFIT Opleidingen ziet het als een gezamenlijke verantwoordelijkheid te komen tot een goede en passende stageplaats. Het initiatief voor het vinden van een praktijkinstelling ligt bij jezelf en wij ondersteunen je daarbij volledig. Ook onze docenten die actief zijn in het werkveld zoeken proactief mee in het vinden van de juiste stageplaats. Ervaring leert dat de juiste stageplaats altijd wordt gevonden. Voor het vinden van erkende stageplaatsen verwijzen wij je graag door naar www.stagemarkt.nl of naar de stagelink in de navigatie op deze website waar je interessante links aantreft over praktijkinstellingen.

Wettelijk erkend diploma
Tijdens het theoretische deel van je opleiding werk je in zogenaamde modules. Elke module wordt afgesloten met een verslag, presentatie of een toets. Tijdens je stage word je beoordeeld op de werkprocessen. In fase 3 worden de werkprocessen examinerend beoordeeld, voor een deel op school en voor een deel in de praktijk. In fase 3 doe je ook examen in de generieke vakken: Nederlandse taal, Rekenen en Engels. Engels alleen voor niveau 4.

Erkende onderwijsinstelling
De kwaliteit van het onderwijs is van cruciaal belang voor een onderwijsinstelling. PROFIT Opleidingen is daarom erg trots op de erkenning die verschillende organisaties hebben verleend aan de opleidingen die wij aanbieden:

 

 

nrto

ministerie logo

De lesdata en -dagen
De eerstvolgende opleidingen starten in de week van 4 maart 2019. Het is ook mogelijk in de week van 16 september 2019 te starten.

De opleidingen kennen per locatie vaste lesdagen en –tijden. Op vaste dagen in de week zijn er de ene week 3 dagdelen onderwijs en de andere week 2 dagdelen. De studenten die de beroepsopleidende leerweg volgen hebben een aanvullend BOL-programma. Dit programma bestaat uit extra lessen op school en e-learning.

Amstelveen/Amsterdam:

De week met 3 dagdelen: Op dinsdag les van 12.30 uur tot 18.45 uur. Op vrijdag les van 9.30 uur tot 12.45 uur. De week met 2 dagdelen: Op dinsdag les van 12.30 uur tot 18.45 uur. Per half jaar (fase) neem je 6 keer deel aan de bijeenkomst van de beroepsleergroep (BLG). Deze vindt plaats voorafgaand aan de lesdag van dinsdag en is van 10.30 tot 12.00 uur.

Arnhem Dag A: maandag, Dag B: donderdag

Assen Dag A: maandag, Dag B: donderdag

Den Bosch Dag A: woensdag, Dag B: zaterdag

Eindhoven Dag A: maandag, Dag B: woensdag

Rotterdam Dag A: maandag, Dag B: donderdag

Utrecht/De Bilt:

De week met 3 dagdelen: Op maandag les van 12.00 uur tot 18.00 uur. Op vrijdag les van 9.30 uur tot 12.45 uur. De week met 2 dagdelen: Op maandag les van 12.00 uur tot 18.00 uur. Per half jaar (fase) neem je 6 keer deel aan de bijeenkomst van de beroepsleergroep (BLG). Deze vindt plaats voorafgaand aan de lesdag op maandag en is van 10.00 tot 11.30 uur.

Zwolle:

De week met 3 dagdelen: Op  donderdag les van 12.00 uur tot 18.00 uur. Op zaterdag les van 9.30 uur tot 12.45 uur. De week met 2 dagdelen: Op donderdag les van 12.00 uur tot 18.00 uur. Per half jaar (fase) neem je 6 keer deel aan de bijeenkomst van de beroepsleergroep (BLG). Deze vindt plaats voorafgaand of aansluitend aan de lesdag op donderdag en is van 10.00 tot 11.30 of van 18.15 tot 19.45 uur.

De studieduur
De opleidingen bij PROFIT Opleidingen zijn verkort. Door een unieke combinatie van ons specialisme, ervaring, opleidingskenmerken en het onderwijssysteem voor volwassenen kan PROFIT Opleidingen haar opleidingen op een verkorte wijze aanbieden. Ongeacht je vooropleiding duurt de MBO opleiding Maatschappelijke Zorg en Pedagogisch Werk niveau-3 in totaal 12 maanden en niveau-4 slechts 18 maanden.

Extra Verkort (nieuw)
Voor wie het nog korter wil! PROFIT Opleidingen biedt de mogelijkheid de opleidingen op niveau-4 met een half jaar te verkorten. Je moet dan in het bezit zijn van een diploma MBO-4/HAVO of VWO of relevante werkervaring in het SAW-werkveld kunnen aantonen. Extra Verkort vraagt wel om extra thuisstudie. Voor meer informatie zie opleiding Extra Verkort.

De opleidingen en het diploma van PROFIT Opleidingen staan zeer hoog aangeschreven in het werkveld. Het diploma biedt op de arbeidsmarkt grote meerwaarde ten opzichte van het diploma van niet specialistische opleiders.

Overzicht prijzen:

Je betaalt alleen voor de fase waaraan je daadwerkelijk deelneemt. Na afloop van de fase kun je je afmelden voor de volgende fase. Onderstaande prijzen gelden in het geval van het volgen van de opleiding vanaf fase 1. 

Fase 1:
Opleidingskosten inclusief lesmateriaal
€ 2035
In termijnen
5 x € 419
Extra lessen BOL student
€ 150*
Fase 2:
Opleidingskosten inclusief lesmateriaal
€ 2060
In termijnen
5 x € 422
Extra lessen BOL student
€ 150*
Fase 3:
Opleidingskosten inclusief lesmateriaal
€ 655
In termijnen
2 x € 337,50
Examenkosten Nederlandse taal
€ 75*
Examenkosten Rekenen
€ 75*

*Deze kosten worden apart in rekening gebracht

Ontvang 5% korting bij betaling van volledige opleidingskosten vooraf</div

€ 237,50
Studiefinanciering:
Voor de MBO-opleiding kun je studiefinanciering ontvangen als je ouder bent dan 18 jaar en je de aanvraag hebt gedaan voor de maand waarin je 30 jaar wordt. Daarnaast geldt dat je een voltijds beroepsopleidende leerweg (BOL) volgt. De BOL opleidingen van PROFIT Opleidingen voldoen aan de criteria beroepsopleidend en voltijds
Levenlanglerenkrediet:
Deze regeling is vanaf 1 augustus 2017 in het MBO ingevoerd en is voor iedereen tot 55 jaar die geen recht heeft op studiefinanciering. Net als bij de studiefinanciering volg je een voltijds beroepsopleidende leerweg (BOL). De BOL opleidingen van PROFIT Opleidingen voldoen aan de criteria beroepsopleidend en voltijds. Kijk voor meer informatie en het aanvraagformulier op https://www.duo.nl/particulier/levenlanglerenkrediet.jsp
Belastingaftrek:
Iedereen heef recht op betaalbaar en gedegen beroepsonderwijs. Als je een opleiding voor jouw (toekomstige) beroep volgt dan mag je alle studiekosten hiervoor fiscaal in aftrek brengen als persoonsgebonden aftrek. Tot de studiekosten behoren de kosten die betrekking hebben op de opleiding, zoals lesgeld, examengeld, studieboeken, naslagwerken en overig studiemateriaal. De teruggaaf is afhankelijk van het tarief inkomstenbelasting waartegen jouw inkomen belast is. Kijk voor meer informatie op https://www.belastingdienst.nl
Vergoedingen werkgever/stage-instelling:
Jouw werkgever of stage-instelling kan in aanmerking komen voor een bijdrage vanuit het stagefonds Zorg. Voor vragen over het stagefonds Zorg kun je terecht bij de Servicedesk van Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB), telefoonnummer 088-338 00 00. Ga voor meer informatie naar http://www.stagefondszorg.nl

Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt PROFIT Opleidingen gebruik van functionele, analytische, advertentie-, tracking- en andere cookies, zoals beschreven in onze policy. Door op "Akkoord" te klikken of door gebruik te blijven maken van onze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. meer info

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten