SPH

Wat is Sociaal Pedagogische Hulpverlening
Sociaal Pedagogische Hulpverlening is sociaal pedagogisch werk. Het is te omschrijven als hulp- en dienstverlening in het kader van de primaire, al dan niet vervangende, woon- en leefsituatie. Het werk bevat aspecten van preventie, verzorging, begeleiding, behandeling en management. De doelgroep waar de hulp- en dienstverlening van de SPH-er zich op richt, bestaat uit mensen uit alle leeftijdscategorieën, die door een combinatie van factoren en omstandigheden (handicap, ziekte, stoornissen, relatie- gezinsproblemen, ontwikkelingsproblemen) tijdelijk of duurzaam zijn aangewezen op professionele ondersteuning om te kunnen functioneren in hun woon- en leefsituatie. De hulpvragen hebben vaak een complex karakter.

Werkvelden
Werkvelden kunnen zowel ambulante, als residentiële en semi-residentiële settings zijn:
jeugdzorg, psychiatrie, verslavingszorg, gehandicaptenzorg, ouderenzorg, maatschappelijke opvang en vluchtelingenwerk, justitiële hulpverlening, kinderopvang en basisonderwijs.

Beroepsvarianten
Een SPH-er kan werkzaam zijn in verschillende functies. De SPH-opleiding van PROFIT Hogeschool richt  zich op drie functie- of beroepsvarianten:
1- therapeutisch groepsleid(st)er
2- coach/ begeleid(st)er
3- manager
Kenmerkend voor het HBO-niveau zijn begrippen als onderzoeken, abstraheren, generaliseren,  transfereren, reflecteren, evalueren en verantwoorden. Maar ook de voorwaarden van handelen kunnen beïnvloeden, vernieuwend kunnen zijn, met complexiteit kunnen werken en wetenschappelijk kunnen denken.

De verkorte opleiding

De opleiding van PROFIT Hogeschool duurt 4 jaar. maar biedt volwassenen met werkervaring en/of een relevante vooropleiding de mogelijkheid de duur van de opleiding aanzienlijk te verkorten. Er wordt tijdens de volledige opleidingsduur duaal geleerd, dat wil zeggen dat er ongeveer 10 uur per week op school wordt doorgebracht en 16 uur in de praktijk. De SPH-opleiding bestaat uit 6 fasen van 28 effectieve lesweken. Iedere fase kent een eigen karakter.
Er wordt gewerkt vanuit het Hattems Beroepsopleidingenmodel(HBM) en de Celewe-methode® om het verkort leren mogelijk te maken.

Voor wie              
De opleiding SPH is bedoeld voor Havisten, Vwo'ers en MBO'ers, maar de opleiding is vooral ontwikkeld om gediplomeerden SPW4 en mensen met voldoende SPW-werkervaring op te leiden. Havisten en VWO-ers kunnen toegelaten worden tot de 1e fase van de 4-jarige opleiding mits zij het studieprofiel Cultuur en Maatschappij hebben gevolgd. Gediplomeerden met een SPW4-diploma, niet ouder dan 5 jaar, een niet-verwant HBO diploma of kandidaten met relevante werkervaring in het SPW-werkveld zonder diploma, kunnen in één van de latere fasen instromen.
De duur van de opleiding SPH hangt af van je vooropleiding en je werkervaring in het sociaal agogisch werk.
Om te kunnen instromen in één van de 5 fasen van de opleiding dient er een intake gedaan te worden en een toetsing van (elders) verkregen competenties (EVC).

Instromen met SPW-4
Kandidaten met een SPW-4 diploma, niet ouder dan 5 jaar, kunnen na een intake-assessment instromen. Het resultaat van het intake-assessment bepaalt in welke fase je kunt instromen. Dan kan zijn fase 2, 3 of 4. Kandidaten met een MBO SPW-4 diploma die over meerwaarde beschikken kunnen via het intake-assessment (intake en EVC) zo mogelijk in de 4e fase instromen. Onder meerwaarde wordt o.a. verstaan dat je een HBO-niveau in je hebt en dat je werkervaring hebt in het sociaal agogisch werkveld en daarin ervaring hebt opgedaan in de HBO-beroepsrollen van therapeutisch groepsleider, coach/begeleider of manager.

Instromen met een niet-verwante HBO opleiding
Studenten met een niet-verwante HBO opleiding, kunnen via een intake-assessment (intake en EVC-procedure) instromen in de 2e fase van de opleiding.

Instromen zonder SPW4-diploma, of diploma ouder dan 5 jaar, maar met SPW-werkervaring
Kandidaten afkomstig uit het werkveld SPW zonder diploma, of diploma ouder dan 5 jaar, kunnen na intake en EVC-toetsing, afhankelijk van de uitkomst van de toetsing instromen in diverse fasen. 

Beroepspraktijkvorming/ stage/werk
Bij alle doelgroepen uit het sociaal pedagogisch werk kan stage gelopen worden. Werk kan ook als stage gezien worden.
Het initiatief voor het vinden van een praktijkinstelling ligt bij jezelf.
In de stageplaats dient het realiseren van de SPH en HBO-niveau competenties mogelijk te zijn. Tijdens de praktijkperiode dient een beroepskracht van jouw praktijkinstelling, die zelf minimaal een SPH of SPH aanverwant diploma heeft, je te begeleiden.
Daarnaast word je in jouw bpv begeleid door een docent van de opleiding.

Aanmelding
Je kunt je aanmelden door middel van het insturen van een aanmeldingsformulier. Vervolgens ontvang je een uitnodiging voor de intakebijeenkomst.

Intake-assessment
Je meldt je aan voor het intake-assessment via het insturen van een aanmeldingsformulier. Daarbij geef je aan of je wilt doorstromen of instromen. Na ontvangst van het aanmeldingsformulier ontvang je per mail een digitale vragenlijst. Zodra wij de ingevulde vragenlijst hebben ontvangen wordt je uitgenodigd voor het intakegesprek op onze centrale locatie in Zwolle. De vragenlijst voor instromers is uitgebreider, zij moeten ook kunnen aangeven welke SPH-competenties worden beheerst en in welke mate.

De intakedag
De intakedag bestaat uit drie onderdelen.

De 
vier onderdelen zijn:
1-  Een individueel gesprek, waarin de persoonlijke vragenlijst van doorstromers en
    instromers wordt besproken.
2- Individueel onderzoek en toetsing EVC aan de hand van de lijst Toetsing en erkenning
    van eerder verworven competenties.
3- Het aanvullend instroomonderzoek.

Toelatingsadvies
Aan het eind van het intake-assessment hoort de doorstromer direct het advies van de intaker. De instromer hoort een voorlopig advies, de EVC is verder bepalend of dit advies wordt omgezet in een definitief advies.

Kosten intake-assessment
De kosten voor het intakegesprek bedragen € 150,- en dienen vooraf aan de intakedag contant te worden betaald. Studenten met een afgeronde SPW-4 opleiding bij PROFIT Opleidingen betalen € 75,00.

De kosten voor het volledige EVC-onderzoek en het aanvullend instroomonerzoek bedragen € 400,--. Deze kosten kunnen in de betalingsafspraken worden opgenomen.

Erkenning
In het aanvraagtraject voor accreditatie van de opleiding SPH, is met de NVAO in februari 2008 o.a. afgesproken dat de beoordeling van de opleiding door een VBI-panel niet eerder plaats kan vinden nadat voldaan is aan de cycluseis zoals deze geldt voor een HBO-bacheloropleiding bij een geplande opleidingsduur van 4 jaren.

Startende fasen in oktober2013
In najaar 2013 starten fase 1, 2, 3 en 4 in Amersfoort.
Er dienen zich minimaal 8 studenten per fase in te schrijven.

Locaties
De opleiding SPH met instroom in fase 4 start in het najaar 2013 als er minimaal 8 deelnemers zijn op de locatie Amersfoort. Bij voldoende aanmeldingen starten ook de locaties Den Bosch, Amstelveen en Zwolle.

Lesdagen en lestijden SPH

Locatie Amersfoort

Fase 1: maandagmiddag- en avond van 13.45-20.00 uur en donderdagochtend van 9.30-12.45 uur

Fase 2: maandagmiddag- en avond van 13.45-20.00 uur en donderdagochtend van 9.30-12.45 uur

Fase 3: maandagmiddag- en avond van 13.45-20.00 uur en donderdagochtend van 9.30-12.45 uur

Fase 4: maandagmiddag- en avond van 13.45-20.00 uur en donderdagochtend van 9.30-12.45 uur.

Locatie Zwolle

Fase 2: maandagmiddag- en avond van 13.45-20.00 uur en vrijdagochtend van 9.30-12.45 uur.

Fase 3: dinsdagmiddag- en avond van 13.45-20.00 uur en vrijdagochtend van 9.30-12.45 uur.

Fase 4: woensdagmiddag- en avond van 13.45-20.00 uur en vrijdagochtend van 9.30-12.45 uur.

Amstelveen:

Fase 2: dinsdagmiddag- en avond van 12.30-18.45 uur en vrijdagochtend van 9.30-12.45 uur.

Fase 3: woensdagmiddag- en avond van 12.30-18.45 uur en vrijdagochtend van 9.30-12.45 uur.

Fase 4: maandagmiddag- en avond van 12.30-18.45uur en vrijdagochtend van 9.30-2.45 uur.

Den Bosch:

Fase 2: woensdagmiddag- en avond van 13.45-20.00 uur en vrijdagochtend van 9.30-12.45 uur. 

Fase 3: maandagmiddag- en avond van 13.45-20.00 uur en vrijdagochtend van 9.30-12.45 uur.

Fase 4: dinsdagmiddag- en avond van 13.45-20.00 uur en vrijdagochtend van 9.30-12.45 uur.

Opleidingskosten
De opleiding kost € 2467,- per fase.
De kosten voor boeken en lesmaterialen bedragen voor de gehele opleiding € 1000,00. Bij instromen in een latere fase wordt  € 70,00 per fase in mindering gebracht. Bij instroom in de 4e fase bedragen deze kosten dus € 790,00.

Betaling van de opleiding kan in maandelijkse termijnen. Voor deze service worden administratiekosten gevraagd.

Betaling studiekosten
De kosten voor de opleiding kunnen in termijnen worden betaald. Het aantal termijnen is afhankelijk van de fase waarin je instroomt. De kosten voor de boeken, ander lesmateriaal en EVC procedure dienen volledig te worden betaald. In verband met de accreditatieperiode betaal je slechts 2/3 van de werkelijke studiekosten, zie opleidingskosten. Doorstromers vanuit HAVO, VWO en (niet verwante) MBO4 krijgen vrijstelling van betaling voor de studiekosten voor de eerste opleidingsfase. Je betaalt alleen de kosten voor boeken, lesmaterialen en intake. Bij instromen in de tweede fase krijg je vrijstelling van betaling voor de studiekosten voor de tweede fase, je betaalt alleen de kosten voor boeken, lesmateriaal, intake en EVC fase 2.
Je ontvangt een getuigschrift. Bij uitreiking van het diploma (na accreditatie) dient je het resterende bedrag van de studiekosten te betalen.
Indien de opleiding niet start in de gewenste fase en/of locatie, is betaling van de kosten voor studiekosten, boeken en lesmateriaal niet meer van toepassing.
De kosten voor het lesgeld, studieboeken, vakliteratuur en rente voor een eventuele lening, zijn fiscaal aftrekbaar. Meer informatie kun je lezen op de site van de belastingdienst.

Vakanties
De gebruikelijke onderwijsvakanties worden aangehouden, behalve de zomervakantie. De zomervakantie start in de derde week van juli en duurt tot de derde week van augustus.

Wijzigingen in lesdagen voorbehouden.