SPH

Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH) is sociaal agogisch werk. Het is hulp- en dienstverlening in het kader van de primaire woon- en leefsituatie, wel of niet vervangend. Het werk bevat aspecten van preventie, verzorging, begeleiding, behandeling en management. Heb je altijd al iets met mensen willen doen? Dan nodigen we je uit verder te lezen. Veel leesplezier!

Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH) is sociaal agogisch werk
Om als Sociaal Pedagogisch Hulpverlener aan de slag te gaan moet je een breed scala aan competenties ontwikkelen. Deze competenties zijn vastgelegd in zogenaamde kwalificaties.
In totaal zijn er 15 kwalificaties die je aan het eind van de opleiding moet beheersen. Deze kwalificaties zijn in drie segmenten onderverdeeld:
– De hulp- en dienstverlening aan en ten behoeve van cliënten
– Het werken binnen en vanuit een zorginstelling of hulpverleningsorganisatie
– Het werken aan professionalisering

Kenmerkende manier van opleiden voor SPH
PROFIT Opleidingen heeft een specifieke manier van opleiden waardoor jij al de kwalificaties binnen de gestelde duur eigen kunt maken. De kenmerken van opleiden zijn:
– Je leert duaal wat betekent dat je tijdens de volledige opleidingsperiode theorie en praktijk combineert.
– Je leert generiek en specifiek. Dat wil zeggen dat je de basis van het sociaal agogisch werk leert en vervolgens dat wat specifiek is voor een specifieke doelgroep, meestal de doelgroep waarbij je stage loopt of werkt.
– Je leert geïntegreerd. Tijdens alle fasen van de opleiding leer je over alle doelgroepen van het sociaal agogisch werk. PROFIT Opleidingen onderscheidt zich hierin van andere opleidingsinstituten vanuit het oogpunt dat elke hulpverlener over dezelfde basisvaardigheden en basishouding moet beschikken. Door boven je eigen doelgroep uit te kijken en ook te ervaren hoe het werkt bij andere doelgroepen wordt je veel beter voorbereid op situaties binnen je eigen doelgroep. En dat is nodig, want in dit vak moet je op elke situatie opnieuw kunnen anticiperen. Bovendien kun je makkelijker overstappen naar een andere doelgroep bij schommelingen in de arbeidsmarkt.
– Je wordt specialist door volgen van Masterclasses waarin eigentijdse onderwerpen aan bod komen.
– Je leert klassikaal. Dat betekent dat je niet alleen van de docenten leert maar ook zeker van je medestudenten.
– Je leert praktijkgericht door de voortdurende verbinding van je praktijkervaringen aan de theorie en andersom.

De opleiding bestaat uit 8 fasen. Tijdens de eerste fase van de opleiding bereid jij jezelf voor op een assessment waarin wordt onderzocht welke eerder verworven competenties jij bezit. Het resultaat van het assessment bepaald in welke fase je hierna de opleiding kunt vervolgen en wanneer je in principe te diploma kunt verwachten.

SPH Verkort
Je wilt kennelijk meer, snel groeien in het sociaal agogisch werk en je hebt al een agogisch diploma op MBO-4. Misschien werk je al in het vakgebied en wil je alsnog je diploma. Volg dan bij PROFIT Hogeschool de opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening. Deze verkorte opleiding is volledig afgestemd op mensen zoals jij. Met jouw inmiddels verworven competenties kun je de in basis vierjarige HBO-opleiding fors verkorten. De ervaring leert dat studenten met een SPW4 diploma of een MZ4 diploma de opleiding in 2 jaar kunnen afronden.

Om deze verkorting te ondersteunen wordt doelgericht aandacht besteed aan het eigen maken van het HBO-niveau. Dit wordt gerealiseerd door o.a. gebruik van de studie verkortende Celewe-methode.

Het beroep in de Sociaal Pedagogische Hulpverlening
Om extra aansluiting te vinden bij de beroepspraktijk van de Sociaal Pedagogische Hulpverlener wordt tijdens de volledige opleidingsduur van PROFIT Hogeschool gefocust op drie belangrijke functie- of beroepsvarianten:
– therapeutisch groepsleid(st)er
– coach/ begeleid(st)er
– manager

Het werkveld in Sociaal Pedagogische Hulpverlening
Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH) is sociaal agogisch werk. Het is hulp- en dienstverlening in het kader van de primaire woon- en leefsituatie, wel of niet vervangend. Het werk bevat aspecten van preventie, verzorging, begeleiding, behandeling en management.

De doelgroep waar de hulp- en dienstverlening van de SPH’er zich op richt bestaat uit mensen uit alle leeftijdscategorieën. Het zijn mensen die door een combinatie van factoren en omstandigheden (handicap, ziekte, stoornissen, relatie- gezinsproblemen, ontwikkelingsproblemen) tijdelijk of duurzaam zijn aangewezen op professionele ondersteuning om te kunnen functioneren. De hulpvragen op het terrein van sociaal pedagogische hulpverlening zijn meestal complex van karakter.

De werkvelden kunnen zowel ambulante, als residentiële en semi-residentiële omgevingen zijn: jeugdzorg, psychiatrie, verslavingszorg, gehandicaptenzorg, ouderenzorg, maatschappelijke opvang en vluchtelingenwerk, justitiële hulpverlening, kinderopvang en basisonderwijs.

De toelating
Tot de opleiding SPH worden kandidaten toegelaten met een HAVO, VWO of MBO4 diploma. De opleiding is echter vooral ontwikkeld om gediplomeerden SPW4 en MZ4 op HBO-niveau op te leiden.
De toelating en duur van de opleiding SPH hangt af van je vooropleidingen en je werkervaring in het sociaal agogisch werk. Tijdens een intakegesprek worden je competenties en diploma’s beoordeeld. Na afloop van het gesprek wordt je wel/niet toelating bekend gemaakt.

De SPH stage
Naast de lessen leer je tijdens de volledige opleidingsduur in de praktijk de zogenaamde beroepspraktijkvorming. Het aantal uren stage per week bedraagt 16.. Het is overigens niet verplicht dat je al een stage- of werkplaats hebt voordat je met de opleiding start. In overleg met de instelling waar je stage loopt en/of werkt bepaal jij of je bij meerdere organisaties stage gaat lopen of niet. Ook de doelgroep waarvoor je kiest is jouw keuze.

Tijdens de praktijkperiode is het aan je stage begeleid(st)er van je praktijkinstelling jou het vak te leren en je te begeleiden. Zij of hij moet minimaal een SPH of aanverwant diploma hebben. Daarnaast word je begeleid door een docent van ons instituut.

Het examen SPH
Tijdens het theoretische deel van je opleiding werk je in zogenaamde modules. Elke module wordt afgesloten met een toets. Er wordt gebruik gemaakt van verschillende vormen van toetsing zoals: schriftelijk, via demonstratie, presentatie en zelfbeoordeling. De toetsingen mogen herkenast worden. Tijdens je stage word je door je praktijkbegeleider beoordeeld op kerntaken, werkprocessen en competenties. Heb je de toetsen en de stage met een voldoende afgerond, ontvang je het officiële diploma.

Erkenning
In het aanvraagtraject voor accreditatie van de opleiding SPH is met de NVAO afgesproken dat de beoordeling van de opleiding door een VBI-panel plaatsvindt nadat voldaan is aan de cycluseis voor een HBO-bacheloropleiding met een geplande opleidingsduur van 4 jaren. Je ontvangt daarom een getuigschrift welke na accreditatie omgezet wordt in het diploma.

De lesdata
Er wordt tijdens de volledige opleidingsduur duaal geleerd. Dit betekent ongeveer 10 uren (drie dagdelen) les per week en 16 uren praktijk. De startdata, de lesdagen en locatie worden nader bekend gemaakt.

De SPH studieduur
De opleiding heft een standaard studieduur van 4 jaar. De opleiding bestaat uit 8 fasen. Tijdens de eerste fase van de opleiding bereid jij jezelf voor op een assessment, waarin wordt onderzocht welke eerder verworven competenties jij bezit. Het resultaat van het assessment bepaald in welke fase je hierna de opleiding kunt vervolgen en wanneer jij in principe je diploma kunt verwachten.

De ervaring heeft geleerd dat studenten met een SPW4 diploma of een MZ4 diploma de opleiding in 2 jaar kunnen afronden.

De waarde van PROFIT Opleidingen in het agogisch werkveld en de prijzen
PROFIT Opleidingen is een 100% gespecialiseerde opleider in het Sociaal Agogisch Werk. In tegenstelling tot andere opleiders in dit vakgebied kiest PROFIT Opleidingen ervoor om volledig en alleen verkort, klassikaal en kleinschalig onderwijs aan te bieden door gespecialiseerde docenten uit het werkveld. Dit is onze visie en manier van werken en daarmee hebben onze diploma’s een grote meerwaarde in het werkveld. PROFIT Opleidingen is een zogenaamde niet-bekostigde instelling. Dit betekent voor jou dat je geen collegegeld aan de overheid betaalt. Wel kun je afhankelijk van je persoonlijke situatie studiefinanciering ontvangen en gebruik maken van de O.V.-jaarkaart. Ook kun je een zeer belangrijk deel van je opleidingskosten terug ontvangen van de belastingdienst. Je werkgever of stageinstelling kan in aanmerking komen voor vermindering loonbelasting en gebruik maken van stagefondsen. Meer informatie hierover zie hieronder.

Fiscale aftrek van studiekosten minimaal 38% en maximaal 52%
Iedereen heeft recht op betaalbaar en gedegen beroepsonderwijs. Als je een opleiding voor jouw (toekomstige) beroep volgt dan mag je alle studiekosten hiervoor fiscaal in aftrek brengen als persoonsgebonden aftrek. Er geldt alleen een drempel van € 250,-. Tot de studiekosten behoren alle kosten die betrekking hebben op de opleiding, zoals lesgeld, examengeld, studieboeken, naslagwerken en overig studiemateriaal. De teruggaaf is afhankelijk van het tarief inkomstenbelasting waartegen jouw inkomen belast is en bedraagt minimaal 38% en maximaal 52%.

Prijzen
De opleiding kost € 2500,- per fase. Voor boeken en lesmaterialen betaal je een bedrag van € 1050,- voor de volledige opleiding. De intakekosten bedragen € 125,-.

Betaling van de opleiding kan in maandelijkse termijnen. Voor deze service worden administratiekosten gevraagd. Gedurende het accreditatieproces hoeft 1/3 van de studiekosten niet betaald te worden. Bij uitreiking van het diploma (na accreditatie) wordt gevraagd het resterende bedrag van de studiekosten te betalen.